Brexit a práva průmyslového vlastnictví

Brexit se dotýká celé řady oblastí, práv průmyslového vlastnictví nevyjímaje. Spojené království opustilo 31. 1. 2020 Evropskou unii, ale do 31. 12. 2020 potrvá tzv. přechodné období, kdy Spojené království čekají dlouhá jednání o budoucích vztazích. Jak přesně Brexit zasáhne do oblasti průmyslové ochrany?

Akt vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jako „Spojené království“) z Evropské unie (EU), jehož prvním milníkem bylo rozhodnutí v referendu konaném již 23. června 2016, představuje v současné době jeden z nejvýraznějších pohybů na mezinárodní politické a obchodní scéně. Ve věci průmyslových práv bylo nutné především formulovat, zda a za jakých podmínek budou ve Spojeném království platit tzv. unijní práva ochrany. Mezi ta patří například ochranná známka EU či průmyslový vzor Společenství.

Vzhledem ke složitým jednáním mezi Spojeným královstvím a EU byla ještě donedávna legislativa ohledně Brexitu připravena na dva základní scénáře – Brexit s dohodou a tzv. tvrdý Brexit bez dohody. V případě tvrdého Brexitu by se unijní práva stala na území Spojeného království neúčinnými okamžitě k datu vystoupení z Evropské unie (tj. 31. 1. 2020). Nicméně dojednaná Dohoda o vystoupení Spojeného království z EU stanovuje délku tzv. přechodného období, po kterou zůstanou tato práva z velké části zachována. Ke ztrátě jejich účinku na území Spojeného království tak dojde až k datu 31. 12. 2020.

Jakým způsobem zasáhne Brexit do konkrétních forem práv průmyslového vlastnictví?

Patenty

Stávající evropský patentový systém nebude vystoupením Spojeného království z EU nijak dotčen, neboť je založen na Evropské patentové úmluvě (EPC) pod záštitou Evropského patentového úřadu (EPO) – subjektu, který není institucí EU. Udělené evropské patenty tedy bude možné stále udržovat v platnosti i ve Spojeném království. Podobně Brexit nijak neovlivní patenty získané ve Spojeném království tzv. národní cestou, tedy na základě řízení před Britským patentovým úřadem (UKIPO).

Jiná situace může nastat u tzv. dodatkových ochranných osvědčení (SPC) pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin upravována právem EU. Na žádosti podané před koncem přechodného období se nicméně stále vztahují příslušná nařízení EU, přičemž poskytují stejnou úroveň ochrany. Příslušná legislativa EU by měla zůstat ve Spojeném království ze značné části zachována také po konci přechodného období. Případné změny v britské legislativě by pak měly nastat pouze po vzájemné konzultaci všech zúčastněných stran.

Otazník nicméně zůstává nad zamýšleným projektem tzv. jednotného patentu (evropského patentu s jednotným účinkem) a Jednotného patentového soudu. Ačkoliv Spojené království Dohodu o Jednotném patentovém soudu ratifikovalo (stále je nutná také ratifikace Německa), zmíněná Dohoda předpokládá, že jejími účastníky budou členské státy EU. Dohoda výslovně stanovuje, že Jednotný patentový soud bude přednostně přihlížet k právu EU. Podoba a budoucnost systému jednotného patentu, ať už s účastí Spojeného království, či bez něj, je proto v současné době stále velmi nejasná.

Ochranné známky a průmyslové vzory

Dle Dohody o vystoupení jsou účinky ochranné známky Evropské unie (EUTM) a průmyslového vzoru Společenství (RCD) v nezměněné podobě platné na území Spojeného království do konce přechodného období. Po jeho konci pak vlastníci zapsaných EUTM či RCD nebo příslušných mezinárodních zápisů s vyznačením EU získají srovnatelná práva ve formě tzv. srovnatelné („comparable“) národní britské ochranné známky, respektive tzv. přeregistrovaného („re-registered“) národního průmyslového vzoru. Za zachování ochrany nebude účtován žádný poplatek. Vlastníci práv se také mohou domáhat data podání a priority (případně seniority) původní přihlášky podané ještě v rámci EU. Udělení srovnatelných práv by podle vyjádření britské vlády mělo probíhat automaticky s minimální možnou mírou administrativy kladené na vlastníky práv.

V případě, že přihláška EUTM či RCD nebude do konce přechodného období zapsána, budou mít přihlašovatelé možnost v navazující devítiměsíční lhůtě podat u Britského patentového úřadu shodnou přihlášku. Zároveň se budou moci dovolávat data podání, priority, případně seniority původní přihlášky.

Kontinuita právní ochrany se předpokládá také v případě tzv. nezapsaného průmyslového vzoru Společenství. Ten bývá uplatňován například v oblasti módního návrhářství a platí po dobu 3 let od uveřejnění produktu v EU. Po konci přechodného období (tj. od 1. 1. 2021) bude příslušný nezapsaný průmyslový vzor Společenství automaticky nahrazen tzv. britským pokračujícím („continuing“) nezapsaným průmyslovým vzorem s platností po zbytek tříletého období od uveřejnění. Pro případy vzorů uveřejněných po konci přechodného období je připravován systém tzv. doplňkového („supplementary“) nezapsaného průmyslového vzoru, který by měl institut nezapsaného průmyslového vzoru Společenství přesně kopírovat – s výjimkou, že se jeho ochrana už nebude vztahovat na EU.

V době po uplynutí přechodného období, tedy od 1. 1. 2021, se tak bude možné ve Spojeném království setkat s několika paralelně fungujícími formami nezapsaného průmyslového vzoru – s pokračujícím, doplňkovým a také s britským národním nezapsaným průmyslovým vzorem. Britský nezapsaný průmyslový vzor není Brexitem nijak ovlivněn. Od nezapsaného průmyslového vzoru Společenství (či budoucího doplňkového nezapsaného průmyslového vzoru) se liší například délkou, rozsahem či předmětem ochrany.

Zeměpisná označení a označení původu

V ochraně zeměpisných označení a označení původu, tradičních specialit a tradičních výrazů pro víno nejsou očekávány žádné změny. Připravovaná britská legislativa by měla stávající evropský systém téměř přesně kopírovat.

Vyčerpání práv

V rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) je z důvodu zajištění volného pohybu zboží zaveden tzv. systém regionálního vyčerpání práv. To znamená, že práva průmyslového vlastnictví jsou považována za vyčerpaná poté, co byla se svolením vlastníka práva uvedena na trh v kterékoli zemi EHP. Dohoda o vystoupení stanovuje, že práva průmyslového vlastnictví, k jejichž vyčerpání dojde před koncem přechodného období, zůstanou vyčerpána na obou územích, tj. na území EU i Spojeného království. Tím je alespoň po dobu přechodného období zajištěna právní jistota ve vztahu mezi podnikateli a spotřebiteli.

Otázkou nicméně prozatím zůstává, jakým způsobem bude Spojené království přistupovat k vyčerpání průmyslových práv po konci přechodného období. Britská vláda v současné době zvažuje, že bude jednostranně uznávat model EHP. Taková jednostranná dohoda by znamenala, že dovoz zboží do Spojeného království by neměl být nijak ovlivněn, ale paralelní vývoz do EHP může mít jistá omezení.

V průběhu přechodného období lze proto nejen v oblasti vyčerpání práv předpokládat řadu jednání a konzultací pro zajištění co nejhladšího přestupu Spojeného království z unijní scény na scénu národní.

Potřebujete-li další informace či radu, zavolejte a poradíme Vám.