Patent a jak o něj můžu přijít + video

Pokud jste v pozici, kdy již máte patent nebo máte o patent zájem, tak je pro Vás podstatné vědět, kdy nebo za jakých okolností můžete o patentem zajištěný monopol přijít. Vědět, jak může skončit platnost patentu, je důležité i ve chvílích, kdy Vám nějaká práva Vašich konkurentů překáží, a Vy byste chtěli předmět chráněný patentem (či užitným vzorem) využívat. Následující článek s videem shrnuje vše důležité.

K ukončení platnosti patentu může dojít několika způsoby:

  • Skončí maximální doba platnosti patentu nebo užitného vzoru
  • Nejsou uhrazeny udržovací poplatky patentu (případně patentové přihlášky) nebo není užitný vzor obnoven
  • Došlo ke zrušení patentu nebo k výmazu užitného vzoru
  • Prohraný spor o vlastnictví patentu

Maximální platnost patentu nebo užitného vzoru

Uplynutí maximální doby platnosti je nejméně bolestivá varianta pro vlastníka a nejvíce nepříjemná pro třetí strany. Patenty i užitné vzory mají vždy omezenou maximální dobu platnosti. V současnosti je tato délka prakticky po celém světě 20 let od podání přihlášky vynálezu v daném státě. Výjimkou jsou léčiva, kde lze získat ještě tzv. ochranná dodatková osvědčení, která prodlouží platnost monopolu až o 5 let.

Maximální doba platnosti užitných vzorů se v jednotlivých zemích liší. Nejčastěji je to 10 let od podání přihlášky, toto platí například pro Českou republiku, Slovensko, Polsko nebo Německo.

Neuhrazení udržovacích poplatků

Pro udržení platnosti patentu je nutné včasně hradit udržovací poplatky. Pokud Vás zastupuje patentový zástupce, bude Vás o nich informovat on. Ve většině teritorií musíte udržovací poplatky uhradit jednou za rok a postupně se jejich výše zvyšuje. Jejich lhůta se liší v závislosti na teritoriu. V některých zemích je nutné udržovací poplatky hradit již po podání přihlášky (tedy před udělením), v jiných až po určité lhůtě (například 3 let), v dalších pak až po udělení patentu. Většina států od zahraničních přihlašovatelů vyžaduje, aby je zastupoval místní zástupce a aby udržovací poplatky hradili skrze něj.

V případě užitných vzorů je pak nutné provádět obnovu zápisu, kdy frekvence záleží na národních úpravách.

Pokud neuhradíte udržovací poplatky nebo nepožádáte o obnovu, a to ani v dodatečné poshověcí lhůtě (pokud taková v daném státě existuje), platnost patentu či užitného vzoru končí a právo zaniká bez možnosti jej opět obnovit. Účinky neuhrazení udržovacího poplatku jsou s okamžitou platností a bez zpětné platnosti (ex nunc) a dochází k nim nesplněním úkonu k poslednímu dni lhůty.

Zrušení patentu nebo výmaz užitného vzoru

Může se stát, že úřad udělí patent nebo zapíše užitný vzor v rozporu s podmínkami na ně kladenými. Proto je možné, aby třetí strany takové patenty či užitné vzory zneplatnily.

Patent může být zrušen, pokud třetí strana prokáže, že podmínky udělení opravdu nesplňuje. Například může prokázat, že ke dni podání nebyl předmět vynálezu nový nebo nezahrnoval vynálezecký krok. U užitného vzoru je postup obdobný, s tím rozdílem, že nejde o zrušení, ale o návrh na výmaz z rejstříku. Užitné vzory jsou zapsány bez věcného průzkumu (tzn. příslušný úřad neprověřuje jejich novost ani dostatečnou tvůrčí činnost), mohou být tedy snadněji zrušeny.

Návrh na zrušení nebo návrh na výmaz může mít tři výsledky. Prvním je úplné zrušení patentu nebo úplný výmaz užitného vzoru. To znamená, že dojde k absolutnímu zrušení. Naopak, pokud bude návrh neúspěšný, zůstává patent nebo užitný vzor v platnosti beze změn. Třetí možností je, že úřad vyhoví návrhu částečně. Dojde tedy ke změnám patentových nároků a patent zůstane v platnosti v pozměněném znění.

Účinky zrušení patentu nebo užitného vzoru (a taktéž účinky změn patentových nároků v případě částečného vyhovění návrhu na zrušení) jsou od počátku a se zpětnou platností (ex tunc).

Prohraný spor o vlastnictví patentu

Další možností, jak o patent přijít, je, když na něj nemáte právo. Ke zpochybnění Vašeho práva vlastnit patent může dojít v případě, že nemáte správně upraveny vztahy mezi přihlašovatelem a původcem, případně s jinou právnickou osobou, která se na vývoji podílela (například univerzitou, konstrukční kanceláří a podobně).

Je proto nutné, abyste měli vhodně a v souladu se zákonem upravené vztahy se všemi původci řešení, případně i s právnickými osobami, které vynález vytvořily. K jejich správnému nastavení Vám pomůže audit duševního vlastnictví. V případě, že je původce zaměstnancem přihlašovatele, tak na to zákon pamatuje, a při splnění zákonem daného postupu přechází právo na patent na zaměstnavatele.

Následující video problematiku „jak o patent přijít“ rozvádí do větších detailů a to hlavní ukazuje na konkrétních příkladech: